FANDOM


Warunki próby:

Zna Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.

Uczestniczy w zbiórkach zastępu i drużyny.

Stara się codziennie spełniać dobry uczynek.

Zdobędzie co najmniej 2 sprawności. Historia, tradycje, symbole, wiedza harcerska i obywatelska

Zna godło, barwy i hymn narodowy, wie, kto stoi na czele państwa.

Zna symbolikę lilijki i Krzyża Harcerskiego oraz symbolikę koniczynki.

Wie, kto i kiedy założył skauting oraz kto tworzył harcerstwo na ziemiach polskich.

Pozna historię i tradycje swojej drużyny oraz jej obrzędy i pieśni z nimi związane, zna jej bohatera. Życie rodzinne

Pomaga w domu.

Uczestniczy w przygotowaniu świąt rodzinnych. Życie społeczne, kultura

Czyta i gromadzi swoje ulubione książki, korzysta z biblioteki.

Brata udział w przygotowaniu imprezy organizowanej przez zastęp lub drużynę. Praca nad sobą

Potrafi zachować się w różnych sytuacjach.

Dba o zdrowie i higienę, codziennie gimnastykuje się.

Dba o porządek wokół siebie.

Stara się uczyć języka obcego w sposób dla niej dostępny. Zaradność życiowa

Rozwija swoją spostrzegawczość.

Umie przygotować siebie i swój ekwipunek do marszu.

Potrafi poruszać się po swojej miejscowości.

Potrafi przekazać informację, wezwać pomoc, wykonać samodzielnie proste zadanie.

Umiejętnie gospodaruje własnym kieszonkowym.

Kompletuje swój mundur. Techniki harcerskie

Udzieli l pomocy w najprostszych przypadkach.

Potrafi wskazać kierunek północny.

Dotrze do wyznaczonego miejsca po znakach patrolowych.

Umie nawiązać łączność w terenie.

Umie zastosować kilka węzłów.

Umie rozpalić ogień.

Poznała elementy musztry harcerskiej.